Biblioteka w Lesznie

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Historia Biblioteki Publicznej Gminy Leszno

Historia Biblioteki Publicznej Gminy Leszno sięga 1949 r., kiedy na podstawie „Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” z dnia 17 kwietnia 1946 roku utworzono w ówczesnym powiecie grodzisko-mazowieckim Bibliotekę Publiczną Gminy Radzików z siedzibą w Lesznie. Wchodziła ona w skład ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych. Dla potrzeb biblioteki wynajęto pomieszczenie w budynku prywatnym, przy ulicy Błońskiej, w centrum Leszna. Pierwszą bibliotekarką i organizatorką biblioteki była pani Maria Bartosik, zatrudniona od 1 maja 1949 r.. Podstawę księgozbioru stanowiły książki w ilości 289 woluminów, pochodzące z centralnego zakupu (prawdopodobnie zakupione przez Bibliotekę Powiatową) z wydrukowanym wpisem do księgi inwentarzowej. Następne książki rejestrowane były odręcznie. Na koniec 1949 roku w księdze inwentarzowej widnieje 640 woluminów.

W latach 1952-1975 Leszno podlegało pod powiat pruszkowski. Reorganizacje administracyjne kraju w 1954 r. przyniosły zmianę organizatora i nazewnictwa placówki. Leszno stało się siedzibą Gromady a biblioteka zmieniła nazwę na Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Lesznie. Bezpośredni nadzór nad placówką miało prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Merytorycznie biblioteka podlegała Bibliotece Powiatowej w Pruszkowie oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Warszawie.

W 1956 r. utworzono filię biblioteki w miejscowości Czarnów, oddalonej 5 km od Leszna. W latach pięćdziesiątych powstało też w okolicznych miejscowościach, 6 punktów bibliotecznych uzupełniających działalność biblioteki. Na koniec 1959 r. zbiory biblioteki liczyły 3279 woluminów. Zarejestrowanych było 854 czytelników. Przy bibliotece działało Koło Przyjaciół Biblioteki. Wraz ze wzrostem księgozbioru powierzchnia lokalu stała się niewystarczająca dla potrzeb placówki. Brak było miejsca na korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz czasopism. Wejście do biblioteki wprost z ulicy powodowało w okresie zimowym problem z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. Mimo kłopotów lokalowych biblioteka prowadziła działalność kulturalną: konkursy czytelnicze, prelekcje i odczyty, dyskusje nad książką, pokazy filmów wyświetlanych za pomocą rzutnika. Odbywało się to we współpracy z innymi instytucjami takimi jak szkoła czy przedszkole.

W 1965 r.  biblioteka prenumerowała czasopisma: Przyjaźń, Trybuna Mazowiecka, Chłopska Droga, Żyjmy dłużej, Gospodyni Wiejska, Tygodnik Kulturalny, Stolica, Nowa Wieś. Biblioteka powiatowa w Pruszkowie dokonywała centralnie zakupów książek do podległych jej placówek oraz zajmowała się ich opracowaniem. Na koniec 1969 r.  księgozbiór biblioteki liczył 7.217 książek. W latach sześćdziesiątych zaczęto czynić starania o zmianę lokalu.

Lata siedemdziesiąte przyniosły kolejne zmiany administracyjne kraju, które wpłynęły na organizację i funkcjonowanie biblioteki. W 1973 roku zlikwidowano Gromadzkie Rady Narodowe. W powiecie Pruszków utworzono Gminę Leszno. Biblioteka otrzymała wówczas nazwę Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Nastąpił też rozwój sieci bibliotecznej. Po zlikwidowaniu Gromadzkiej Rady Narodowej w pobliskim Zaborowie, tereny jej działania wcielono do Gminy Leszno, a Biblioteka Gromadzka w Zaborowie stała się filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Pracownikiem filii została pani Helena Barej.

Sieć biblioteczna na terenie gminy w 1973 r. obejmowała: Gminną Bibliotekę Publiczną w Lesznie, dwie filie: w Czarnowie i Zaborowie oraz 13 punktów bibliotecznych. Brak środków transportu i połączeń komunikacyjnych powodował trudności w docieraniu mieszkańców gminy do bibliotek, toteż kładziono duży nacisk na rozwój punktów   bibliotecznych. Głównym celem było to, aby książki były dostępne mieszkańcom każdej odległej miejscowości. Reforma administracyjna z 1975 r. zmieniła zasady podziału administracyjnego kraju z organizacji trzystopniowej na dwustopniową , likwidując powiaty. Nadzór merytoryczny nad biblioteką należał wówczas do Wojewódzkiej Biblioteki m.st. Warszawy. W latach siedemdziesiątych nastąpiła długo oczekiwana zmiana lokalu. Władze wynajęły dla biblioteki nowe, większe pomieszczenie  o powierzchni 56 m², które znajdowało się również przy ulicy Błońskiej. Oprócz  wypożyczania książek biblioteka organizowała kiermasze książek, spotkania autorskie. W bibliotece gościli min. Barbara Gordon, Józef Stompor. Pełny etat miała wówczas tylko biblioteka w Lesznie, filie posiadały tylko części etatów.

W latach osiemdziesiątych nastąpiły w bibliotece kolejne zmiany. Władze przyznały dla biblioteki w Lesznie dodatkowe ¾ etatu. Zatrudniona została wówczas pani Grażyna Mirzałek. W 1984 odeszła na zasłużoną emeryturę kierownik biblioteki pani Maria Lipińska dawniej Bartosik. Na  jej miejsce zatrudniono panią Mirosławę Bartosik. W 1984 r. księgozbiór biblioteki liczył 11.358 woluminów. Z biblioteki korzystało 685 czytelników.

W miarę powiększania księgozbioru lokal znów stał się niewystarczający na potrzeby biblioteki. Był źle ogrzany i słabo oświetlony. Brakowało czytelni i odpowiedniego zaplecza sanitarnego. W 1985 r. zrezygnowała z pracy pani Mirzałek, a na jej miejsce zatrudniono panią Bożenę Momot (Sulik), która w 1988 r. została kierownikiem biblioteki i funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Od 1988 do 1990 zatrudniona była w bibliotece pani Anna Parafiniuk. Był to okres urlopu wychowawczego pani Mirosławy Dymek, wcześniej Bartosik. Biblioteka uzyskała wówczas drugi pełny etat.

W ciągu swojej wieloletniej działalności biblioteka prowadziła popularyzację książki i czytelnictwa w środowisku. Bardzo ograniczone zaplecze lokalowe, a także finansowe i kadrowe sprawiały, że najczęściej były to formy nie wymagające dużych nakładów realizacyjnych. Warto wspomnieć o tych odbywanych regularnie, jak: wystawy książkowe, kiermasze książek, lekcje biblioteczne czy wycieczki uczniów i przedszkolaków do biblioteki. Odbyły się spotkania autorskie min. z podróżnikiem Wojciechem Dworczykiem, Michałem Sumińskim, znanym wówczas z telewizyjnego programu dla dzieci pt. „Zwierzyniec”. Była też zapraszana poetka Alicja Patey- Grabowska. Spotkania odbywały się w przedszkolu oraz szkołach podstawowych w Lesznie i Zaborowie. Dotacje na utrzymanie bibliotek władze gminne otrzymywały z Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Powołanie w 1990 r. samorządów terytorialnych wpłynęło ponownie na zmiany  organizacji bibliotek publicznych. Prowadzenie i utrzymanie bibliotek weszło do zadań własnych gmin, które stały się organizatorami tych placówek. Biblioteki publiczne uzyskały status bibliotek samorządowych i są utrzymywane z dotacji gmin. Funkcjonowanie bibliotek w dużym stopniu zależy od wysokości dotacji jaką otrzymają na swoją działalność. Nadzór merytoryczny Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy ograniczył się do pomocy fachowej.

Księgozbiór biblioteki na koniec 1990 roku liczył 13.368 woluminów, zarejestrowanych było 651 czytelników. W 1991 roku właściciel budynku wymówił bibliotece lokal. Powstał problem, co zrobić z biblioteką?. Zmiany ustrojowe w kraju po 1989 r. powodowały też duże zmiany lokalne. Rozwiązany został Gminny Komitet PZPR i zwolniły się po nim trzy pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy w Lesznie. Nowe władze podjęły decyzję o umieszczeniu tam biblioteki. Powierzchnia lokalu nie była większa, ale posiadała zdecydowanie lepsze warunki.

W 1993 r. biblioteka została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/1993, prowadzonego przez Urząd Gminy w Lesznie. Stała się od tego momentu samodzielną jednostką organizacyjną. Obsługa finansowo- księgowa nadal prowadzona była przez Urząd Gminy i tak jest do chwili obecnej.
Biblioteka jest instytucją o charakterze publicznym działającą na podstawie:
• ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539 z póź. zm.),
• ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
• Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Leszno

Do końca 1990 r. liczba punktów bibliotecznych zmalała do trzech znajdujących się w Gawartowej Woli, Łubcu i Powązkach.

W 2003 r. zakupiono do biblioteki w Lesznie pierwszy komputer, program biblioteczny MAK i rozpoczęto tworzenie katalogu elektronicznego. Biblioteka posiada dwa etaty, ale ilość  zadań jakie są do wykonania w bibliotece, sprawia, że od 2005 zatrudniani są stażyści oraz osoby z robót publicznych, którym wynagrodzenie płaci Powiatowy Urząd Pracy.

Księgozbiór biblioteki na koniec 2006 r. wynosił 16.693 woluminy, zarejestrowanych było 1080 czytelników. W 2006 r. biblioteka przystąpiła do programu Ikonka, w ramach którego uzyskała trzy zestawy komputerowe, służące do bezpłatnego udostępniania czytelnikom Internetu. Zaadoptowano do tego celu niewielkie pomieszczenie o powierzchni 6 m², przylegające do biblioteki i powstała tam czytelnia internetowa, czynna codziennie
w godzinach pracy biblioteki, tj. poniedziałek 10-18, od wtorku do piątku 9-17.

W maju 2011 do biblioteki w Lesznie i Zaborowie zakupiono nowy program biblioteczny Mateusz. W Lesznie opisy wcześniej wprowadzone do MAK-a zostały przekonwertowane do Mateusza.

W 2011 roku biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanym w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dzięki programowi Biblioteka pozyskała do każdej swojej placówki nowy sprzęt komputerowy. Są to 3 zestawy: komputer z  monitorem, 3 urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero, fax), 1 drukarka A3 oraz 3 fotograficzne aparaty cyfrowe. W ramach programu pracownicy uczestniczyli w cyklu bezpłatnych szkoleń.
Na koniec 2012 księgozbiór biblioteki liczył 19.934 woluminy. Korzysta z niej około 1500 użytkowników, w tym blisko 1400 czytelników. W ciągu roku wypożyczanych jest około 27.000 książek.

W połowie października 2012 r. biblioteka w Lesznie rozpoczęła elektroniczne wypożyczanie książek. Czytelnicy otrzymują karty elektroniczne. Na stronie internetowej www.biblioteka.gminaleszno.pl znajduje się  katalog książek dostępnych w bibliotece.

Szukaj

Nasze placówki

 Biblioteka Publiczna
Gminy Leszno

biblio leszno 
Biblioteka w Lesznie

ul. Polna 22 A

telefon: 22 299 20 05

Godziny otwarcia:

pon. 11:00 - 19:00
wt.  09:00 - 17:00
śr. 11.00 - 19.00
czw. 9.00 - 17.00
pt. 9.00 - 17.00

 

Filia w Czarnowie

Czarnów 8

tel. 22 796 22 93


Godziny otwarcia:

wt. 13:00 - 18:00
czw. 13:00 - 18:00

 


Filia w Zaborowie

ul. Stołeczna 182

telefon: 22 725 97 66


Godziny otwarcia:

pon. 10:00 - 18:00
wt.  09:00 - 12:00
śr. 10.00 - 18.00
pt. 9.00 - 17.00

Kalendarz

September 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Licznik odwiedzin

Dziś 18

W tym tygodniu 32

W tym miesiącu 394

Wszystkich 24513

JoomBall - Cookies


Copyright © 2018 Fashion Line Rights Reserved.