Regulaminy

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI I USŁUG
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LESZNO

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Regulamin korzystania ze zbiorów i usług  Biblioteki Publicznej Gminy Leszno, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług we wszystkich placówkach sieci bibliotecznej, w skład której wchodzą:
 • Biblioteka Publiczna w Lesznie, ul. Polna 22 A
 • Filia w Czarnowie, Czarnów 8
 • Filia w Zaborowie, ul. Stołeczna 182

 

II. PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA

 1.  Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych
  w ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym Regulaminie.
 2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych, korzystanie ze zbiorów zgromadzonych
  w czytelniach oraz korzystanie z Internetu i sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
 3. Prawo do korzystania z usług Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej, zwanej dalej Kartą. Kartę można uzyskać u dyżurnego bibliotekarza na podstawie ważnego dokumentu tożsamości, po podpisaniu Oświadczenia, (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu) oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 4. W celu zarejestrowania się Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych, które zostają zapisane w elektronicznej bazie danych Biblioteki. Dane wykorzystywane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych materiałów bibliotecznych, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych
  i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.   
 5. W bazie przechowywane są następujące dane:
 • nazwisko i imię
 • PESEL
 • płeć
 • adres stałego pobytu (korespondencyjny)
 • numer telefonu kontaktowego
 • przynależność do grupy społeczno-zawodowej (wg klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego)
 • opcjonalnie - adres tymczasowego pobytu
 • imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej (do 13 lat)

Administratorem danych jest Biblioteka.

 1. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i zgłaszania poprawek do nich.
 2. W Bibliotece mogą się rejestrować osoby powyżej 13. roku życia.
 3. Osoby małoletnie (do lat 13) mogą korzystać ze zbiorów i usług Biblioteki po uprzednim podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedniego Oświadczenia (wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu).
 4. Podpisanie Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz odpowiedzialnością za wypożyczone materiały biblioteczne i ich terminowy zwrot. Za osoby poniżej 13 lat odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Osoby zapisane do Biblioteki zobowiązane są do informowania pracownika Biblioteki o każdej zmianie miejsca stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego w możliwie najkrótszym terminie od zmiany.
 6. Po zaprzestaniu korzystania z Biblioteki, dane osobowe  na prośbę czytelnika usuwane są z bazy programu po zakończeniu roku kalendarzowego (sprawozdawczego). Nie zgłoszone przez czytelnika, dane osobowe usuwane są  po 5 latach.


III. KARTY BIBLIOTECZNE

 1. Karta upoważnia do korzystania ze zbiorów i usług wszystkich placówek sieci Biblioteki Publicznej Gminy Leszno.
 2. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LESZNO”, nazwa strony internetowej, numer karty, numer identyfikacyjny PIN, kod kreskowy oraz numery telefonów do placówek bibliotecznych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego okazania Karty w chwili dokonywania wypożyczenia lub korzystania z usług Biblioteki.
 4. Użytkownik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu karty. Za osoby niepełnoletnie do lat 13, wypożyczeń z użyciem karty mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni. Osobom chorym lub niepełnosprawnym mogą wypożyczać zbiory biblioteczne upoważnione przez nich inne osoby.
 5. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie pracownika Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie ona obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.
 6. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.
 7. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 3 do Regulaminu


IV. ZASADY WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do księgozbioru.
 2. W jednej placówce można wypożyczyć łącznie 10 pozycji. Łączna liczba wypożyczeń we wszystkich placówkach nie może przekroczyć 15 pozycji.
 3. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych pozycji do 3, osobom nieposiadającym stałego miejsca pobytu na terenie powiatu warszawskiego zachodniego oraz innym osobom naruszającym zasady niniejszego Regulaminu
 4. Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych:
 • książki – do 30 lub 60 dni, z możliwością przedłużenia przez stronę internetową o kolejne 30 dni, jeśli nie ma na nie rezerwacji ze strony innych czytelników,
 • „książka mówiona” – do 30 lub 60 dni, z możliwością przedłużenia na kolejne 30 dni, jeśli nie ma na nią rezerwacji ze strony innych czytelników,
 • filmy – do 14 dni lub 28 dni, jeśli nie ma na nie rezerwacji ze strony innych użytkowników.

Powyższe okresy wypożyczeń ulegają automatycznie wydłużeniu, w przypadku, gdy termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.

5. Nie wypożycza się na zewnątrz wydawnictw z księgozbioru podręcznego.

6. Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczanych materiałów bibliotecznych należy zgłaszać bibliotekarzowi niezwłocznie po ich zauważeniu.

7. Zabrania się kopiowania wypożyczonych materiałów na nośnikach danych CD i DVD.

8. Biblioteka udostępnia czytelnikom katalog zbiorów on-line oraz umożliwia obsługę swojego konta bibliotecznego za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki temu czytelnik ma możliwość samodzielnego prolongowania wypożyczonych pozycji oraz rezerwacji.

9. Termin zwrotu można wydłużyć najpóźniej w dniu jego upływu. Prolongaty można dokonać osobiście przez stronę internetową Biblioteki  lub zgłosić telefonicznie. Termin zwrotu danej pozycji może być przedłużony tylko jeden raz.

10. Czytelnik może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 4 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. W przypadku powiadomienia w formie SMS-a lub wiadomości e-mail – w terminie wskazanym. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.

11. Wypożyczający może zamówić telefonicznie książki znajdujące się aktualnie w zbiorach. Pozycje zamówione należy odebrać w ciągu 4 dni. Po tym okresie zamówienie jest anulowane.

12. W przypadku wypożyczania materiałów szczególnie cennych Biblioteka może żądać wpłacenia kaucji w wysokości określonej w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

13.  Kaucja przepada na rzecz Biblioteki w przypadku nieuregulowania zobowiązań, o których mowa w punkcie 9. lub jeśli nie zostanie odebrana w ciągu 12 miesięcy od zaprzestania korzystania z Biblioteki.

14.  Biblioteka jest uprawniona do potrącania opłaty za przetrzymane książki z kwoty wpłaconej kaucji.

15.  Użytkownik, który zagubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany jest odkupić takie same materiały lub – w porozumieniu z pracownikiem biblioteki – inne materiały, o co najmniej identycznej wartości.

16.  W przypadku nieuregulowania zobowiązania opisanego punkcie 15 użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ceny inwentarzowej zagubionej lub zniszczonej pozycji lub jej aktualnej wartości rynkowej.

17.  Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych poza wyznaczone terminy lub nie wywiązanie się z zobowiązań, o których mowa w dz. IV p. 15, powoduje zablokowanie możliwości korzystania z usług Biblioteki we wszystkich placówkach do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

18.  Biblioteka pobiera opłaty za usługę (powyżej 1 sztuki) wydruków z komputera, kserokopii i skanowania (na papier)  w wysokości określonej w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

19. Za przetrzymanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych po terminie, użytkownik zobowiązany jest do zapłacenia Bibliotece opłaty w wysokości określonej w Załączniku Nr 3 do Regulaminu.

20.  Z opłat za przetrzymanie materiałów bibliotecznych zwolnione są dzieci, ucząca się młodzież, studenci studiów dziennych oraz osoby po 60. roku życia.

21.  Opłaty pobierane są zgodnie z Ustawą o Bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. art.14 pkt 2. ( Dz. U. z 2012 r., poz. 908 ze zm.).

22. Opłaty za nieterminowy zwrot książek i wydruki przeznaczane są na zakup nowości wydawniczych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki (papier, tusz).

 

V. ZASADY PREZENCYJNEGO UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

 1. Na miejscu w placówkach udostępniane są wydawnictwa księgozbioru podręcznego i czasopisma bieżące.
 2. Dostęp do księgozbioru podręcznego i czasopism jest wolny.
 3. Z udostępnionych na miejscu materiałów bibliotecznych można wykonać kserokopie lub skany, których wykonanie jest odpłatne.
 4. Kopiowanie materiałów bibliotecznych  jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 880).

 

VI. ZASADY UŻYTKOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I DOSTĘPU DO INTERNETU

 1. W placówkach Biblioteki Publicznej Gminy Leszno użytkownicy mają do dyspozycji stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
 2. Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy użytkownicy z kartą biblioteczną.
 3. Użytkownicy z własnym sprzętem mogą bezpłatnie korzystać z Internetu bezprzewodowego, tam gdzie jest on dostępny.
 4. Wyszukiwania internetowe powinny w pierwszej kolejności służyć celom informacyjnym i edukacyjnym.
 5. Indywidualna sesja internetowa może trwać 1 godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do sprzętu komputerowego.
 6. Bibliotekarz, na życzenie czytelnika i w miarę możliwości, udziela instrukcji wyszukiwania informacji za pomocą Internetu. Poszukiwania prowadzi użytkownik samodzielnie.
 7. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 8. Użytkownik sporządzony przez siebie plik, może za zgodą bibliotekarza zapisać na nośnikach elektronicznych lub wydrukować. Sporządzenie wydruku powyżej 1 strony zwykłego czarnego druku jest odpłatne zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Regulaminu.
 9. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za sprzęt
  z którego korzysta i zainstalowane oprogramowanie.
 10. Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu. Zabrania się w szczególności:

a)  wykorzystywanie stanowisk komputerowych do czynności niezgodnych z prawem,

b) wynoszenia sprzętu poza teren Biblioteki,

c) otwierania stron zawierających treści pornograficzne, obraźliwe, propagujących przemoc i rasizm,

d) korzystania ze stron zawierających pirackie oprogramowanie,

e) instalowania własnych programów,

f) samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.

 1. Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym Regulaminem. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikację osób dokonujących takich prób.
 2. W przypadku wykrycia nadużyć w dostępie do sieci Biblioteka jest zobowiązana udostępnić dane osobowe dla potrzeb organów ścigania.
 3. Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że zachowanie Użytkownika zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.
 4. Po zakończeniu sesji komputer powinien być pozostawiony w konfiguracji zastanej. Należy skasować pobrane i zapisane pliki oraz wyczyścić pamięć przeglądarki (szczególnie jeśli Użytkownik podczas logowania korzystał z poufnych haseł). Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia tego wymogu.
 5. Osoby małoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekunów prawnych.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wobec osób naruszających postanowienia regulaminu mogą być stosowane następujące sankcje:

a)  czasowe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki,

b) stałe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki,

c) w przypadku braku odpowiedzi na monity Biblioteka zastrzega sobie prawo zgłoszenia zobowiązań Użytkownika wobec Biblioteki do Krajowego Rejestru Dłużników.


Decyzje w tych sprawach podejmuje dyrektor Biblioteki. Od tej decyzji Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania do Wójta Gminy Leszno.

2. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych, dyrektor Biblioteki może, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej obniżyć wielkość roszczeń, o których mowa w dz. IV. p. 13, 14, 17, lub od nich odstąpić.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


WZÓR ZOBOWIĄZANIA

 
OPŁATY

Szukaj

Nasze placówki

 Biblioteka Publiczna
Gminy Leszno

biblio leszno 
Biblioteka w Lesznie

ul. Polna 22 A

telefon: 22 299 20 05

Godziny otwarcia:

pon. 11:00 - 19:00
wt.  09:00 - 17:00
śr. 11.00 - 19.00
czw. 9.00 - 17.00
pt. 9.00 - 17.00

 

Filia w Czarnowie

Czarnów 8

tel. 22 796 22 93


Godziny otwarcia:

wt. 13:00 - 18:00
czw. 13:00 - 18:00

 


Filia w Zaborowie

ul. Stołeczna 182

telefon: 22 725 97 66


Godziny otwarcia:

pon. 10:00 - 18:00
wt.  09:00 - 12:00
śr. 10.00 - 18.00
pt. 9.00 - 17.00

Kalendarz

November 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Licznik odwiedzin

Dziś 3

W tym tygodniu 3

W tym miesiącu 220

Wszystkich 31411

JoomBall - Cookies


Copyright © 2019 Fashion Line Rights Reserved.