foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI I USŁUG
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LESZNO

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin korzystania z usług Biblioteki Publicznej Gminy Leszno, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z wypożyczalni i usług Biblioteki.

2. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych
w Ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym regulaminie.

3. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki (wypożyczanie, Internet) zobowiązane
są do okazania dowodu tożsamości lub innego dokumentu w celu dokonania zapisu
w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki.

4. W bazie przechowywane są następujące dane:
 • nazwisko i imię
 • PESEL
 • płeć
 • adres stałego pobytu
 • numer telefonu kontaktowego
 • przynależność do grupy społeczno-zawodowej (według klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego)
 • opcjonalnie – adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
5. Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się niniejszym regulaminem i podpisania zobowiązania potwierdzającego ten fakt. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.

6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Biblioteki po uprzednim podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do regulaminu.

7. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy zwrot. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

8. Osoby zapisane do Biblioteki zobowiązane są do informowania pracownika Biblioteki
o każdej zmianie miejsca stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego
w możliwie najkrótszym terminie.

9. Bezpłatnie z wypożyczalni Biblioteki mogą korzystać mieszkańcy Gminy Leszno i osoby pracujące na terenie gminy.

II. Karty biblioteczne
1. Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne.

2. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „ Biblioteka Publiczna Gminy Leszno”, nazwa strony internetowej, numer karty, numer identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.

3. Pracownicy Biblioteki mogą żądać okazania karty lub innego dokumentu tożsamości od osób korzystających z księgozbioru podręcznego.

4. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie pracownika Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie ona obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.

5. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.

6. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 4.

III. Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych
1. Łączna liczba wypożyczeń w Bibliotece nie może przekroczyć 10 pozycji.
2. Czytelnicy nowo zapisani przez okres 3 miesięcy od zapisu wypożyczają tylko po 3 książki.

3. Osobom starszym ( po 70 roku życia) i niepełnosprawnym możliwe jest wydłużenie terminu zwrotu wypożyczanych pozycji (do 60 dni, jeśli nie ma na nie rezerwacji od innych czytelników).

4. Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych:
 • książki – do 30 lub 60 dni, z możliwością przedłużenia na kolejne 30 dni, jeśli nie ma na nią rezerwacji ze strony innych czytelników
 • „książka mówiona” – do 30 lub 60 dni, z możliwością przedłużenia na kolejne 30 dni, jeśli nie ma na nią rezerwacji ze strony innych czytelników
Powyższe okresy wypożyczeń ulegają automatycznie wydłużeniu, w przypadku, gdy termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.

5. Osoby spoza terenu Gminy Leszno mogą wypożyczyć nieodpłatnie 1 książkę. Za każdą inną (do 3 woluminów) wypożyczaną pozycję, może być pobierana kaucja zwrotna w wysokości określonej w Załączniku nr 4.

6. Nie wypożycza się wydawnictw z księgozbioru podręcznego.

7. Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczanych materiałów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu dyżurującemu bibliotekarzowi.

8. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika. Termin zwrotu może być przedłużony tylko jeden raz.

9. Wypożyczający może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 4 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. W przypadku powiadomienia w formie SMS-a lub wiadomości e-mail – w terminie wskazanym. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.

10. Wypożyczający może zamówić telefonicznie książki znajdujące się aktualnie w zbiorach. Pozycje zamówione należy odebrać w ciągu 3 dni. Po tym okresie rezerwacja jest anulowana.

11. W przypadku wypożyczania materiałów szczególnie cennych Biblioteka może żądać wpłacenia kaucji w wysokości określonej w Załączniku nr 4.

12. Kaucja przepada na rzecz Biblioteki w przypadku nieuregulowania zobowiązań, o których mowa w Załączniku nr 4 lub jeśli nie zostanie odebrana w ciągu 12 miesięcy od zaprzestania korzystania z Biblioteki.

13. Biblioteka jest uprawniona do potrącania opłaty za przetrzymane książki z kwoty wpłaconej kaucji.

14. Użytkownik, który zagubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany jest odkupić takie same materiały lub – w porozumieniu z pracownikiem biblioteki – inne materiały, o co najmniej identycznej wartości. W przypadku zniszczenia lub zagubienia jednej
z części wydawnictwa wieloczęściowego, użytkownik odpowiada jak za całość wydawnictwa.

15. W przypadku nieuregulowania zobowiązania opisanego punkcie 13 użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ceny inwentarzowej zagubionej lub zniszczonej pozycji lub jej aktualnej wartości rynkowej.

16. Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych poza wyznaczone terminy lub nie wywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w p. III.13., III.14., powoduje zablokowanie możliwości korzystania z usług Biblioteki.
17.Zgodnie z Ustawą o Bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. art.14 pkt 2, Biblioteka pobiera opłaty:
• za usługę wydruków z komputera, kserokopii i skanowania (na papier) w wysokości określonej w załączniku nr 4
• za nieterminowy zwrot książek w wysokości określonej w załączniku nr 4
Opłaty za nieterminowy zwrot książek i wydruki przeznaczane są na zakup nowości wydawniczych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki (papier, tusz).
IV. Postanowienia końcowe
1. Wobec osób naruszających postanowienia regulaminu mogą być stosowane następujące sankcje:
 • ograniczenie liczby wypożyczonych pozycji do jednej,
 • czasowe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki
 • stałe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki.

Decyzje w tych sprawach podejmuje kierownik Biblioteki, a od jego decyzji użytkownikowi przysługuje prawo odwołania do Wójta Gminy Leszno.

2. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych kierownik Biblioteki może,
na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej:
 • obniżyć wielkość roszczeń, o których mowa w p. III.13, III.14, lub od nich odstąpić,
 • czasowo odstąpić od przestrzegania niektórych przepisów niniejszego regulaminu.
V. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października 2012 r.


WZÓR ZOBOWIĄZANIA


 
REGULAMINU KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI I USŁUG
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LESZNO
Opłata za wydanie duplikatu karty bibliotecznej:
- wszyscy użytkownicy: 5 zł.
Kaucja dla osób nie zamieszkujących na terenie Gminy Leszno: 30 zł za każdą pozycję, w tym ilość woluminów ograniczona do 3.
Kaucja za wypożyczenie materiałów szczególnie cennych: cena inwentarzowa wypożyczanej pozycji lub aktualna cena rynkowa.
Opłata za zwrócenie wypożyczonych materiałów po terminie:
- książki: 0,10 zł za każdy dzień po terminie
- dokumentu audiowizualnego lub elektronicznego: 0,10 zł za każdy dzień po terminie
Ekwiwalent za pozycje zagubione lub zniszczone: cena inwentarzowa pozycji lub jej aktualna wartość rynkowa.
Opłaty za wykonanie:
• kserokopii czarno-białej 0,30 zł za 1 stronę
kolorowej 0, 50 zł za 1 stronę
wydruków A4 czarno-białych 0,30 zł za 1 stronę
kolorowych 0,50 zł za 1 stronę
• wydruków zdjęć 1,00 zł za 1 stronę
wydruków A3 czarno-białych 0,60 zł za 1 stronę
kolorowych 1,00 zł za 1 stronę
Opłaty obowiązują od 1 maja 2014 r.

Szukaj

Nasze placówki

 Biblioteka Publiczna
Gminy Leszno

biblio leszno 
Biblioteka w Lesznie
telefon: 22 299 20 05

Godziny otwarcia:

pon. 11:00 - 19:00
wt.  09:00 - 17:00
śr. 11.00 - 19.00
czw. 9.00 - 17.00
pt. 9.00 - 17.00

 

Filia w Czarnowie
tel. 22 796 22 93
Godziny otwarcia:

wt. 13:00 - 18:00
czw. 13:00 - 18:00

Filia w Zaborowie
telefon: 22 725 97 66
Godziny otwarcia:

pn. 11:00 - 18:00
śr. 11:00 - 18:00
pt. 11:00 - 17:00

Kalendarz

February 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Licznik odwiedzin

Dziś 2

W tym tygodniu 133

W tym miesiącu 517

Wszystkich 19698

JoomBall - Cookies


Copyright © 2018 Fashion Line Rights Reserved.